Partnerzy
Fundacja SYNAPSIS

Lider projektu "Train the trainers - edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Fundacja SYNAPSIS od prawie 30 lat niesienie profesjonalną pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowuje systemowe zmiany, które podnoszą jakość ich życia. Prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób z autyzmem. Specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej drugiego roku życia w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada.

Fundacja realizuje zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości życia dzieci i osób dorosłych z autyzmem w Polsce. Od 1998 roku przewodniczy Porozumieniu AUTYZM-POLSKA zrzeszającemu ponad 50 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z autyzmem.

Latvijas Autisma apvienība logotyp

Partner projektu "Train the Trainers". Łotewskie stowarzyszenie działające na rzecz osób z autyzmem od 2006 r. Od 2013 r. jako członek Autism Europe. Skupia blisko stu członków zwykłych i ponad 900 członków wspierających. Misją stowarzyszenia jest zapewnienie niezbędnego wsparcia i wiedzy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich najbliższym, zwiększanie świadomości społecznej, nauka samodzielności i integracja osób z ASD poprzez pracę, współpraca z organizacjami, ekspertami i instytucjami zagranicznymi.

As Mentoring logotyp

Partner projektu "Train the Trainers" z Wielkiej Brytanii. AS Mentoring (ASM) powstał w 2013 r. w celu zapewnienia specjalistycznego coachingu i wsparcia osobom z zespołem Aspergera. Działalność ma na celu bezpośrednie wsparcie klientów w osiąganiu ich indywidualnego potencjału i ułatwianiu ich integracji społecznej poprzez zatrudnienie. Organizacja współpracuje również z pracodawcami, tworząc miejsca pracy sprzyjające włączeniu społecznemu i osiągnięciu najlepszych praktyk w zakresie różnorodności. Więcej informacji: www.asmentoring.co.ukFundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001