Projekt Train the Trainers

Projekt „Train the Trainers – edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)" realizowany jest we współpracy z organizacjami partnerskimi: stowarzyszeniem Latvijas Autisma Apvienība z Łotwy oraz AS Mentoring Ltd z Wielkiej Brytanii. 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji w zakresie edukacji profesjonalistów pracujących lub współpracujących z osobami z autyzmem i stworzenie innowacyjnych programów szkoleniowych dla kadr.

Projekt powstał w związku z niedostatecznym dostępem do kształcenia ustawicznego dla dorosłych z ASD w wielu krajach Europy.
Sytuacja w krajach postkomunistycznych jest szczególnie trudna ze względu na istniejące luki dot. kształcenia umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, co powoduje wykluczenie osób z autyzmem z życia społecznego i zawodowego. Brak programów edukacji i włączania społecznego dorosłych z ASD jest bezpośrednio powiązany z brakiem programów kształcenia kadr przez szkoły wyższe w zakresie przygotowania do pracy z osobami dorosłymi z ASD. Uczenie dorosłych osób z ASD jest jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin, gdyż osoby te nie są w stanie korzystać z ogólnodostępnych form kształcenia, a potrzebują dostosowania trybu i zakresu szkoleń do swoich potrzeb i możliwości.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób pracujących/chcących pracować z osobami z ASD: psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej, terapeutów, lekarzy, doradców zawodowych, kadry ośrodków integracji społecznej i zawodowej, pracowników sektora edukacji etc.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001