O konferencji
osoba pracująca w Pracowni Rzeczy Różnych

W większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uzyskują wsparcie odpowiednie do swoich potrzeb  jedynie do czasu  ukończenia szkoły. W okresie wchodzenia w dorosłość i w późniejszym życiu dorosłym brakuje dla nich rozwiązań systemowych w dostępie do edukacji, psychoedukacji oraz wsparcia w samodzielnym życiu. Systemy pomocy społecznej, ochrony zdrowia i edukacji ustawicznej nie uwzględniają tej grupy dorosłych osób jako grupy wymagającej specjalistycznego wsparcia. Tak jakby autyzm był zaburzeniem, z którego można wyrosnąć. Z tego względu stan psychiczny i funkcjonowanie społeczne osób z autyzmem w okresie dorosłości często ulega znacznemu pogorszeniu. Rozpoczynając współpracę z partnerami z Łotwy i Wielkiej Brytanii wiedzieliśmy, że jest dużo do zrobienia. Na Łotwie autyzmu nie diagnozowano w czasach sowieckich, a w 20 lat po odzyskaniu niepodległości profesjonaliści wciąż mają problemy z rozpoznaniem tego zaburzenia. Osoby z autyzmem są klasyfikowane jako umysłowo chore lub ze schizofrenią, co uniemożliwia właściwy przebieg dalszej terapii. W Wielkiej Brytanii, choć podejmuje się wiele działań mających ułatwić osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy, pracownicy agencji pośredniczących w zatrudnianiu nie mają wystarczającej wiedzy na temat potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Projekt „Train the Trainers – edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)" realizowany jest we współpracy z organizacjami partnerskimi: stowarzyszeniem Latvijas Autisma Apvienība z Łotwy oraz AS Mentoring Ltd z Wielkiej Brytanii. 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji w zakresie edukacji profesjonalistów pracujących lub współpracujących z osobami z autyzmem i stworzenie innowacyjnych programów szkoleniowych dla kadr.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001